V5 X SERİSİ

Midea V5 X Serisi 8 10 12 HP
Midea V5 X Serisi 14 16 18 20 22 HP
Midea V5 X Serisi 24 44 HP
Midea V5 X Serisi 46 66 HP
Midea V5 X Serisi 68 88 HP